��������������� OT-62 TOPAS (������)


� 1958 ���� ������������� � �������� ������������ ���� ���������� ������ �� �������� ���������� ����������� ����������������, ���� �� ������ ��������� ���-50��. � 1964 � ����� ������, ���������� ����������� OT-62 (obrneny transporter � ���������������), ��������� �� ���������� ����� ������������, � � 1966 �. � ������ ���������, ��� ��� ����� ���������� TOPAS (������������ �� ��������� transporter opancerzony sredni � ������� ���������������). ������������ ���������������� �������������� ������ � ����. ������������ ����������������� TOPAS/OT-62 ������������ �� 1977 ����.


����������� ������� OT-62 TOPAS � ����� ��������� ������������� ���������� ���������. ������ ������ �� ������ �������� ����� �������� 10�13 �� � �������� ����� � 6�9 �� �� ������ � � �����. ������ ������� ��������� ���������, ��� ��������� �������� ��������� ���������� ������������ �������� ����� � ����� ��� ������� � ���������� �������.

��������������� OT-62 TOPAS ����� ��������� �������� ��������� ���������, ���������� �������-�������������� ����������, ��������� ���������� ��������� 221 ��� � ����� �������� �������. ��� ��������� ���������������� ��������� ��� �������� �� ���� �������� 60 ��/� � �� ���� � 10.8 ��/�. ������ ��������� 7.62-�� ���������, ������������� � ��������� ������� ��������� ��������, ������� ������������� ������ ������� �� ����� �������. �� ������� ����� �������� ������ ����������� ��� �������� ����� ������� � �������. � ������� ������� ������� ��������� ������� ���������� �����, ����������� ������� � ������� �������.

������ ��������������� OT-62 TOPAS, ��� � ��� ������� ������� OT-62B, ����� ����� �� ���-50��, �� ��������� ��������� �������� �������� ������� ����� ������ ���������� ���������. ������� ������� ����� ����������� ����� �������������. �������� ������ ��������� ������� ����� ����������� ������� ���� �������. �� �������� ������� ������� ����� ����� ���������� � ���������� �� ������ �������-���������������� ���������, ������� ��� ���� ���� ���������� "���������".

�������� ������, �������-�������� � ������� ����� � ���, � �������� ����� ������. ����� �� �� ���� ������������� ����������. ��������� ������ � ������� �� ������ ����� ������� ����� ��� ���� � ����� ���������� ���������.

�������� ��������� ������� �������������� ����� ������ ������� � ������� ������� �������. � ������������ ��������� ������ ��������� � ������� �� -10� �� +20�.

����������������� ��������� ������������� ��������������� ������� ����������� TOPAS-2�� � ���������� ����� ������ �����������. �� ����� ���������� ��������� ����� ���������������� ����������� ����������� ������������� ����� �� ��������� ���������������� SKOT-2AP. � ����� ����������� 14.5-�� ������� ���� � 7,62-�� ���, �� ������� ����� ����� �������� ��� �� ���������, ��� � �� �������� �����. ��������� ����� ����������� ������ ��������� � ����������� ����� ���������� ���������, ���� ��� ������� � ���������� ����������� ������������ �� ��� ������� �����. ����� ����, ���� ����������� � ������ ���������: ��������������� ��������� ���������, ����������� �����, ������� ����������������, �������������� ��������� ���� � �. �

�� ���� ������������ ���������������� OT-62 TOPAS ���������� ���������������� ��������� ��������� P-V6, ������� �������� ���������� ��������� ���������� ��������� �-6. �� ������ �������� ������������ � ��� 1800 ��/��� ��������� ������������ �������� 221 ���, ��� �� 44 ��� ���� �������� ������ �-6. ��������� ������������� ����� ������� ���������, OT-62 TOPAS ����� �������, ��� ���-50�, ������������ �������� �������� � ��������� ������ ������������ �� ������������ ���������.

���������������� OT-62 TOPAS ���������� ������������� �-113, �������� ������������ ����������� �-120, ������������������ ��������������� ��������, �������-�������������� ���������� � ��������������� ���������������. �������� ��������� �������� ������� ������� � �������������� ������� ����������.

��������������� OT-62 TOPAS, ��� � ������� ������ ���-50��, �������� ������ ������������ ������ ��������. ��� �������� �� ���� ������������ ��� ���������� ���������, ������������� � �������� ����� ������. ����� ������ � ���� � ������� ����� ���������������� ����������� ������������������ ����� � ���������� ���������������� �����.

� �������� ����� ���������������� OT-62 TOPAS � �������� �������� �� ���������� ��� ���������� "������ ������ ���������" (�������� ������� ������� ������). ��� ����� ��������� ������ ��������� ������, �� ������������ ����� ��� ������� � ������ ��������� ���������, � ���� ������� � ������ ���� ������������ ���������� �������� ���� �����.

�������-����������� �������������� ���������������� OT-62 TOPAS
������ �����, � 16.4
������, ���. 3+12
���������� �������, ��'
�����7080
������3230
������ � �������� 2730
�������425
������������, �� 10
���������� 14,5-�� ������� ����, 7,62-�� ������� ���
�����������: 500 �������� ������� 14.5 ��; 2000 �������� ������� 7,62 ��
��������� PV-6. 6-����������� V-�������� ������ ����������� ���������� � �������������, �������� 221 ��� ��� 1800 ��/���
�������� �������� ���������, ���/� 14,7
�������� �������� �� �����. ��� 0,052
������������ ��������, ��/�.
�� ����� 60
�� ����� 10.8
����� ���� �� �����, �� 550
����� �������, � 417
�������������� �����������:
������ ������, � 1.1
������ ���, � 2.8
������� �����, � �������