�������� ���������� ��������� Type 87 (������)


�� ������ �������� ��� ����������� ����� "Mitsubishi Heavy Industries" ����������� ����������� �������� ���������� ���������, ����������� 35-�� ��������� �������������� ��������. ����������� ������� ���������� ����� ���������� ����� "Mitsubishi Denki", ��������� �� �������� �������������� ������� �������� �������� "Nippon Seiko". � �������� ���� ��� ����� ��� ���� ������������ ���������������� ����� ��������� ������� ����� Type 74. �������� ���������� �������� ��������� ������� ����������� AW-X. ����� ��������������� ��������� ������ ���� ������� �� ���������� �������� ��� ����������� ��� ������������ Type 87.


�� ���������� � �������� ���� �������� ���������� ��������� Type 87 ����� ������ �� ���������� ��� Gepard. ������ ������ �������� �� ������ ������� �������� ����� � ������������ ������ ������� �� ���� ����������� ������ � �������� �������������� �������� � ��� ������ �������.

���������� ������� ����������� ������� ����� ��������� ��������, �� ������ ������� ������� ������������ ��� 35-�� �������������� �����. � ������ ����� ����� ��������� ������� ��� ����������� � �������� �� �����. � �������� ��������� ������� ���������������� ������� ����������, �������� ��� ����� ����� ������ ������. �� ������ ����� ������������ ����� ������� ������������ (2x3).

� �������� ������� ��������� � �������-��������������� ��������� ���������� ����������������� ��������� ��������� ���������� ���������� 10ZF ���� 22 WT ������������ ����� Mitsubishi. ��� 2200 ��/��� ���� ��������� ��������� �������� SS2 ��� � ��������� ��� Type 87 ��������� �� ������� � ������� ��������� �� ��������� 53 ��/�.

� ������ ������� �����, ������������� � ������ �����, ������ ���� ������� ������������ ������� ������, ������� ������ ������� � ������������ ������ ��������� ������������.

�������� ������������ ��� Type 87 ������������. ������ ������ ������� �� ���������� ������ �������� ��� �����������.

�������-����������� �������������� 35-�� ��� Type 87
������ �����, � 44,0
������, ���. 3
���������� �������, ��
����� � ������� ������7620
����� �� ������� 6700
������3200
������ �� ����� �����2812
������ � �������� �������� ��� 4100
�������20-650
������������ ��������������
���������� 2x35-�� �������������� �����
��������� Mitsubishi 10ZF ���� 22 WT 10-����������� ������ ���������� ����������, �������� 552 ��� ��� 2200 ��/���
�������� �������� ���������, ���/� 12.S
������������ �������� �� �����, ��/� 53
����� ���� �� �����, �� 300
����� �������, � 950
�������������� �����������:
������, ����. 30
������ ������, � 1.0
������ ���, � 2.7
������� �����, � 1,0